SFI Laholm

I länken nedan hittar du tips och ideer på formativa bedömningstekniker :

https://www.scribd.com/doc/278721200/50-Enkla-Formativa-Bedomningstekniker-bara-Det

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w

Kolla gärna på SFI bloggen med tips på föreläsningar från skolverket och stockholmhs universitet.

27 nov 2017:SFI laholm
14 feb 2015:SV2006

December 2017

Reflektionsfrågor till nästa gruppmöte:

 

 • Hur kan eleverna involveras i planering?

 • Hur tydliggör vi mål och kunskapskrav?

 • Hur synliggörs elevernas lärande?

 • Hur kan vi arbeta med olika bedömningstekniker?

 

 • Det finns mycket info, länkar och filmer på hemsidan och är det nåt du har fastnat så är vi tacksamma om du delar med dig.

 • Om du har beställt en litteratur om Formativ bedömnning som kan du ta den med dig och berätta lite om.

 • Du har säkert inte hunnit läsa hela boken men delar av den har du säkert hunnit med och det vill vi gärna höra om.

 • Skriv gärna ett par citat ur litteraturen som du fastnat extra för och ta med dig till nästa SFI-möte dvs torsdagen den 7 december.

 • Vi ses på torsdag!

 

Läs också SFI blogg!

http://www.sfi.n.nu/sfi-laholm-2

 

Formativ bedömning

Formativ bedömning kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig att lära.

Den bedömningskultur som finns i klassrummet har stor betydelse för den enskilde elevens förhållningssätt till lärande. I nedanstående figur betraktas bedömning som en faktor som kan påverka elevens motivation och självbild både positivt och negativt.

Pil som pekar uppåt och pil som pekar nedåt. Uppåt: Utveckla & analysera. Nedåt: Döma & fördöma

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är:

 • Vad är målet?
 • Hur ligger jag/eleven till?
 • Hur ska jag/eleven gå vidare?

Med dessa tre frågor som grund beskrivs nedan fem nyckelstrategier för formativ bedömning. I dessa är både eleven, klasskamraterna och läraren viktiga aktörer.

Vad ska eleverna lära sig?

I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för eleverna. Det är viktigt att eleverna får möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Detta kan ske genom att elever och lärare diskuterar och värderar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet eller att bedömningsexempel arbetas fram tillsammans med eleverna.

Vad kan de redan?

Det är väsentligt att undervisningen utformas så att det framgår både för lärare och för elever i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått, det vill säga var de befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen är en del av undervisningen. Kvaliteten på de uppgifter som eleverna arbetar med eller de frågor som ställs i klassrummet har betydelse för om eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper. Med utgångspunkt från den information läraren samlar in om elevernas kunskaper kan läraren göra ändringar i sin planering och undervisning för att bättre kunna möta elevernas behov och förutsättningar.

Hur ska eleven göra för att komma vidare?

Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen fungerar när den kan användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen.

Hur kan eleverna stödja varandras lärande?

När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att göra självbedömningar kan stärkas genom ett aktivt arbete med kamratbedömning.

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete.

Läs mer om formativ bedömning och hur det samspelar med den summativa bedömningen i stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan.

 

Källa: www.Skolverket.se 

 

Filmer (föreläsning om bedömning)

Här kommer tips om filmer om bedömning för lärande och likvärdighet

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/filmer-om-bedomning-for-larande-och-likvardighet-1.142557

Det är ett par föreläsningar som Gudrun Erickson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, kört om bedömning för lärande och likvärdighet. Föreläsningen speglar i hög grad hur lärares bedömningsuppdrag har utvecklats och förändrats sedan 1990-talet. Gudrun Erickson har mångårig erfarenhet som projektledare för framtagandet av nationella prov. Hennes föreläsning har filmats och delats upp i fem delar. Till varje del hör ett filmat samtal mellan lärare i grundskolan som diskuterar föreläsningens innehåll och budskap. Lärarna som deltar i samtalet kommer från två olika skolor i Sandvikens kommun.

De fem delarna i Gudruns föreläsnngar är;

 • Uppfattningar om bedömning + lärardiskussionGrundläggande frågor och begrepp + lärardiskussionVarför elevmedverkan vid bedömning? + lärardiskussion
 1. Att tänka på vid bedömning + lärardiskussion
 2. Lärande, undervisning och bedömning + lärardiskussion

 

 

Källa:

Skolverkets hemsida www.skolverket.se

 

 

Formativ bedömning stärker lärandet

Formativ bedömning är ett komplext förhållningssätt och handlar till stor del om lärarens undervisningsfilosofi. Det kan vara en väldig omfattande förändring i fall man jobbar i en mer ”traditionell” undervisningskultur menar Alli Klapp, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/formativ-bedomning-starker-larandet-1.194696

1. Hur stor betydelse har provet för betyget?

Det står inte i några lagar eller regler hur stor betydelse provet har. Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning över hela landet.

Läraren kan inte sätta betyg enbart utifrån resultatet på provet, eftersom provet inte prövar elevens kunskaper mot hela kunskapskravet. Eleven kan prestera bättre eller sämre av olika skäl. Därför måste lärarens övriga underlag om elevens kunskaper vara så rikt som möjligt. Ett nationellt prov är inte ett examensprov.

 2. Kan man få ett annat slutbetyg än provbetyget?

Ja. Lärare måste alltid hantera provresultatet med omdöme när de bedömer enskilda elevers prestationer och sätter betyg. Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Det vanligaste är ändå att provresultaten stämmer rätt väl överens med lärarens tidigare egna bedömning. Om elevens resultat avviker, måste läraren avgöra om det är den tidigare bedömningen som är mest korrekt eller om det finns anledning att ändra bedömningen. Läraren kan både höja och sänka betyget. Det är alltså fel att ”nationella prov bara kan höja inte sänka betyget”.

 3. Har lärare skyldighet att informera eleven om resultaten på varje delprov?

Ja, det är en fråga om rättssäkerhet för eleven. Eleven bör få se sitt prov och hur det har bedömts. Även eventuell vårdnadshavare kan ta del av elevens prov. Vid uppföljning av resultat med elever är det viktigt att läraren ser till att uppgifter inte sprids. 

 

Källa:

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/fragor-och-svar/bedomning-av-prov-1.144390#listAnchor1.64801

 

Titta på filmer om formativ bedömning! 

 

 

 

 

 Information om NP till elever i utbildning i svenska för invandrare (sfi)

I informationsbrevet kan du som elev läsa om syftet med slutproven i utbildning i svenska för invandrare och om hur proven genomförs. Lärare kan hämta brevet här för att dela ut till eleverna.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/bestallning-och-hantering/utbildning-i-svenska-for-invandrare/information-till-elever-i-utbildning-i-svenska-for-invandrare-sfi-1.201535


Beställning och hantering av nationella prov inom sfi

Alla skolor som ska genomföra nationella prov får ett brev med information om hur rektorn beställer proven.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/bestallning-och-hantering/utbildning-i-svenska-for-invandrare

 

Sekretess och återanvändning av proven

Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Skolverket

återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid. När nya prov konstrueras är det en utgångspunkt

att provuppgifterna ska kunna återanvändas.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/sekretess

 


Skolverket stramar upp reglerna för hur nationella prov ska hanteras

Med anledning av att ett antal prov otillåtet har spridits den senaste tiden har vi stramat upp reglerna kring

hanteringen av nationella prov. Vi måste gemensamt ta ett krafttag mot fusk så att alla elever får en chans att

visa sina kunskaper på ett likvärdig och rättvist sätt.

 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/arkiv-nationella-prov/vi-stramar-upp-reglerna-for-hur-nationella-prov-ska-hanteras-1.259484

 

 

Anpassningar av nationella prov

Om en elev har en funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder för eleven att genomföra ett nationellt

prov kan genomförandet behöva anpassas. En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska

eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan medföra svårigheter i olika situationer. 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning

 

 

Genomförandet av nationella prov

Med varje nationellt prov följer en lärarinformation. I lärarinformationen finns anvisningar för hur genomförandet av proven ska gå till. Skolan behöver ha rutiner för att proven ska kunna genomföras

säkert och enligt anvisningarna.

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande

 


Genomförandet av nationella prov inom sfi

De nationella slutproven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare får genomföras från det

första provdatumet. 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande/genomforandet-av-nationella-prov-inom-sfi-1.230905

 

Bedömning av nationella prov inom sfi

Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. De nationella proven är

en del av bedömningen och ett stöd för betygssättningen men läraren ska använda allt tillgängligt underlag

för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven vid betygssättning.

(Länk til filmen)  https://youtu.be/QXpD8Unb15o

 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/bedomning-av-nationella-prov/bedomning-av-nationella-prov-inom-sfi-1.230841

 

Om en elev inte får godkänt på ett delprov

Ibland kan en elev få godkänt resultat på hela provet trots att hon eller han inte fick godkänt på ett av delproven. Det här beror på att resultatet på ett delprov som inte når upp till godkänt kan kompenseras av goda resultat på övriga delprov. Anledningen till det här är att de enskilda delproven inte ger lika mycket information om elevens kunskaper som provet i sin helhet.

Att en elev inte får godkänt på ett delprov behöver inte betyda att han eller hon inte uppfyllt den delen av kunskapskravet. Det kan uppstå situationer som kan försvåra för elever att prestera på bästa sätt vid provtillfället. Proven är en del av lärarens bedömning, men läraren ska använda allt tillgängligt underlag för att bedöma om eleven uppfyllt kursplanens kunskapskrav.

 

Relationen mellan provbetyg och betyg

När en elev har genomför ett nationellt prov får hon eller han ett provbetyg. Provbetyget ger information om elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövat. De kunskaper eleven visat genom det nationella provet är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg.

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provbetyg/relationen-mellan-provbetyg-och-betyg-1.224495

Individuell studieplan

 Stödmaterial

 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2957.pdf%3Fk%3D2957

 

© 2012 Sfi.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)